Algemene ledenvergadering 2021

Date: 
Wednesday, 16 June, 2021 - 17:00
Pricing: 
gratis
Members only: 
Yes (members only)
Children allowed: 
No
Minimum age: 
18

Algemene ledenvergadering 2021

De algemene ledenvergadering 2020 vindt dit jaar ONLINE plaats op woensdag 16 juni 2021 om 17:00 uur via Teams.

Wil je deelnemen? Reageer op onze uitnodiging voor de ALV (via de voting buttons in de uitnodiging via mail) of geef je op via een mail naar funology@atos.net, dan sturen wij jou een uitnodiging.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en definitieve vaststelling agenda
 3. Notulen algemene ledenvergadering van 2020 (ook te vinden onderaan deze pagina, alleen voor leden)
 4. Mededelingen / Jaarverslag 2020 (wordt doorgenomen tijdens de ledenvergadering)
 5. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
 6. Bespreken Huishoudelijk Reglement
 7. Financieel verslag 2020 (ter inzage vooraf/tijdens de vergadering)
 8. Kascontrole 2019 (kascontrolecommissie 2019: Frans Lommen en Roel Holtland)
 9. Verslag kascommissie/verlening decharge aan het bestuur 2020

  • Kascontrolecommissie 2020: Evert Smink en Ton van Rijn (reserve Klaas Pranger)
 10. Verkiezing kascommissie voor 2021
 11. Vaststellen begroting 2021
 12. Benoeming/verkiezing/aftreding bestuur
 • Aftredend: Oscar Brinkers
 • Kandidaatstelling ontvangen: Saphira Hoevenaars
 • Vacatures: geen
 • Nieuwe kandidaten kunnen zich tot aanvang van de ALV melden bij bestuur
 1. Blik op de activiteiten en programma 2021
 2. Rondvraag
 3. Sluiting vergadering